Stanovy športovo streleckého klubu – Šaľa

Hlava I.

Názov a sídlo organizácie.

Článok 1.

1. Názov organizácie pôsobiacej v Slovenskej republike je:

Športovo strelecký klub ( ďalej ŠSK ) Šaľa

2. Sídlom ŠSK je Šaľa.

Hlava II.

Športovo strelecký klub,

Článok 2.

1. Športovo strelecký klub

a) je základným článkom organizačnej výstavby Slovenského streleckého zväzu. Združuje záujemcov o športovú streľbu.

b) v rámci svojej pôsobnosti organizuje rozvoj Športovej streľby

c) organizuje podujatia v Športovej streľbe

d) spolupracuje s obdobnými organizáciami na Slovensku a v zahraničí.

2. Najvyšším orgánom ŠSK je členská schôdza. Schádza sa podľa potreby. Zo svojich Členov raz za dva roky volí predsedu, podpredsedu, Členov rady a členov revíznej komisie. Vôli svojich delegátov na konferenciu KV SSZ a zjazd SSZ. Členská schôdza je oprávnená vo zvážiť odôvodnených prípadoch odvolať z funkcie všetkých členov rady, alebo svojich delegátov na konferenciu alebo zjazd v priebehu funkčného obdobia.

3. Členská schôdza schvaľuje výšku klubového príspevku.

4. ŠSK v súlade s platnými právnymi predpismi môže vykonávať podnikateľskú činnosť.

5. Rada ŠSK riadi činnosť klubu v období medzi členskými schôdzami Za plnenie úloh zodpovedá členskej schôdzi, ktorej podáva správu o ich plnení Zo svojich členov si vôli tajomníka, hospodára, pripadne aj ďalších členov.

 

gunl