História ŠSK Šaľa

História strelectva v Šali má korene zapustené už v medzivojnovom období, keď sa tu konali preteky a záverečné vyhodnotenie sa robilo v hostinci U Horvátha. Významným protagonistom športovej streľby v rámci Loveckého ochranárskeho spolku, bol v medzivojnovom období v Šali výborný trapový strelec Ajtich Horváth.

Počas vojnových rokov boli zbrane od majiteľov stiahnuté a strelecké aktivity zmrazené.

Po ukončení vojny v roku 1945, skupinka nadšencov z radov poľovníkov sa rozhodla pokračovať v streľbe na asfaltové holuby a vybudovali si za mostom jednoduchú trapovú strelnicu. Strieľalo sa na asfaltové terče ponad rieku Váh smerom na obec Dlhá nad Váhom v časti Makša. Žiaľ nezachovali sa mená týchto nadšencov. Počas trvania strelnice, sa tu uskutočnilo rad pretekov, či už medzi jednotlivými poľovnými združeniami, ako aj okresné prebory a preteky družobných miesť. Toto trvalo až do roku 1960, kedy sa tam už z brokových zbraní prestalo strieľať.

Začiatky streľby z guľových zbraní sa spájajú so založením Zväzarmu na sklonku roka 1951 s úlohou zabezpečovať brannú výchovu obyvateľstva, avšak následne aj branné športy a teda aj športovú streľbu. V meste Šaľa výrazným spôsobom k rozvoju športovej streľby prispela ZO Zväzarmu DUSLO Šaľa.

Súčasný strelecký klub bol založený v roku 1971, v rámci ZO Zväzarmu Duslo Šaľa a jeho predsedom sa stal Ing. Libor Gombala a následne prišiel s víziou vybudovať strelnicu pre guľové disciplíny. Samotnú výstavbu strelnice už zrealizovali jeho nástupcovia Štefan Šenkár a Gustáv Štefkovič, ktorý bol v tom čase predsedom klubu.

S výstavbou strelnice sa začalo v roku 1971 a prvé preteky sa datujú do roku 1973, keď v rámci osláv Dní Dusla usporiadal klub preteky pre zamestnancov podniku. Vtedy sa strieľalo smerom na juh, čiže na mesto, až v ďalšom roku sa to otočilo na sever a tento optimálny strelecký smer má strelnica aj v súčasnosti.

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa pričinili o súčasný stav strelnice, ktorú začali postupne modernizovať už zakladatelia Libor Gombala, Štefan Šenkár, Gustáv Štefkovič, Peter Kromer, Juraj Antalec - navrhovateľ a výrobca súčasných posuvných stavov, Ján Špendla, ale boli aj ďalší, ktorí priložili ruku k dielu. Všetkým patrí vďaka, pretože našou prioritou vždy bolo a zostáva, aby sme vytvorili čo najlepšie podmienky pre strelcov na dosahovanie čo najlepších výkonov a pre ostatných účastníkov „rodinnú pohodu“. V roku 2008 sa nám podarilo dobudovať sociálne priestory spolu so šatňami a pritom sme mysleli aj na telesne postihnutých športovcov, ktorí k nám radi chodia na preteky.

Treba povedať, že dobudovaním strelnice sa skvalitnili podmienky pre výchovný proces a na strelnici vyrastali strelci, ktorí svojimi výkonmi robili dobré meno klubu a mestu. Boli to hlavne Ján Špendla, Juraj Horák, Vladimír Kavický, František Liptai a družstvo sa prebojovalo do celoštátnej ligy.

Zvyšovali sa aj možnosti na usporiadanie súťaží na vyššej úrovni a vyvrcholilo to v roku 1975 keď sme boli poverení usporiadaním majstrovstiev Slovenska puškových disciplín a v roku 1977 sme boli poverení usporiadaním prvých majstrovstiev Československa v streľbe z guľových zbraní na Slovensku. Pri plnení náročných úloh vyrastal aktív skúsených organizátorov, čo postrehli aj funkcionári a opätovne nám boli pridelené náročné úlohy. V roku 1985 sme boli poverení organizačne zrealizovať majstrovstvá Slovenska zo vzduchových zbraní. Následne sme boli poverení aj úlohou zabezpečiť majstrovstvá ČSSR v streľbe zo vzduchových zbraní a tiež majstrovstvá Slovenska mládeže.

Klub každoročne usporadúva Extraligu v streľbe zo vzduchových zbraní a v roku 2008 súťaž ako prvý v histórii zrealizoval na elektronické zariadenie SIUS ASCOR. Klub pravidelne uskutočňuje kolá I. Slovenskej streleckej ligy guľových a tiež vzduchových zbraní a každoročne aj majstrovstvá Nitrianskeho kraja v streľbe z guľových a vzduchových zbraní.

Toto všetko by nebolo možné bez postupnej modernizácie strelnice a bez dobrej spolupráce a podpory správy mesta. Mestskú športovú halu dostáva klub k dispozícii na usporiadanie vrcholných streleckých pretekov a riaditeľ ZŠ Jána Hollého poskytuje priestory pre činnosť Školského športového strediska a telocvičňu na usporiadanie krajských a národných súťaží.

Otcom myšlienky koncepčnej práce s mládežou bol Juraj Antalec. Na ZŠ Jána Hollého sme založili ŠSZČ a tiež tu má sídlo CTM-západ. Riaditeľstvo školy nám poskytlo výborné podmienky pre prácu s mládežou, či počas riaditeľovania pána Ladányiho, kedy bolo stredisko založené, ako aj následne za riaditeľa pána Rudolfa Kuklovského, až po dnešného riaditeľa pána Jána Minára. Vďaka im, boli a sú výsledky strediska viac ako výborné, čo dokazuje získanie viacerých titulov a medailových umiestnení. Je samozrejmosťou, že v mládežníckych kategóriách každý rok dochádza k výmene generácie v menšom alebo väčšom počte a je potrebná náhrada, preto robíme nábor, aby sme vyplnili medzeru za tých, čo odišli medzi dospelých, alebo z rôznych dôvodov ukončili činnosť. Snažíme sa dopracovať k takým výsledkom, aby si čo najväčší počet mladých adeptov vybojoval účasť na majstrovstvách Slovenska mládeže.

gunl