Hlava III.

Členstvo, práva a povinnosti členov ŠSK

Článok 3.

1. Členstvo v ŠSK je dobrovoľné. Členom sa môže stať svojprávna osoba staršia ako 15 rokov. Osoba mladšia ako 15 r. sa môže stať členom ŠSK so súhlasom svojho zákonného zástupcu.

2. O prijatí individuálneho člena rozhoduje rada streleckého klubu nadpolovičnou väčšinou hlasov.

3. Člen ŠSK môže by členom iba jedného streleckého klubu. Prestup do iného klubu, alebo hosťovanie za iný klub sa riadi Prestupovým poriadkom SSZ*.

4. Člen ŠSK môže byť členom aj ďalších klubov 6 rozdielnym zameraním činností (Športová combat, streľba z kuše a pod.), ktoré sú organizačne začlenené v SSZ.

5. Členom klubu sa môže stať aj iný občan : vykonávajúci cvičnú rekreačnú streľbu z vlastných zbrani bez hlasovacieho práva.

Článok 4.

1. Každý člen ŠSK pri plnení príslušných podmienok má právo:

a) zúčastniť sa podujatí organizovaných streleckým klubom, ktorého je členom,

b) byť informovaný o činnosti ŠSK, podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti k jeho činnosti,

c) odvolať sa proti rozhodnutiu smerujúcich proti nemu, k rade klubu alebo členskej schôdzi,

d) podľa svojich možností, schopnosti a záľub zapojiť sa do športovej, spoločenskej, výchovnej a inej činnosti ŠSK

e) používať výcvikové a Športové zariadenie, výstroj a výzbroj, ktoré

sú majetkom alebo v užívaní ŠSK, n jeho súhlasom a za jeho stanovených podmienok,

f) podieľať na výhodách, ktoré ŠSK poskytuje svojim členom,

g) nosiť a používať označenie príslušnosti k ŠSK, označenie výkonnostných a kvalifikačných tried, čestných titulov a vyznamenania získané v súvislosti so Športovou streľbou,

h) po dovŕšení 18 rokov voliť a byť volený do funkcii v orgánoch klubu

2. Každý člen je povinný:  

a) dodržiavať stanovy, smernice a ostatné závažné predpisy ŠSK a správať sa tak, aby nepoškodzoval dobré meno a záujmy ŠSK,

b) platiť členské príspevky, výšku ktorých určí rada ŠSK,

c) propagovať športovú streľbu,

d) podľa svojich schopnosti a možnosti chrániť majetok ŠSK,

e) zvolení delegáti sú viazaní uznesením orgánu, ktorý ich zvolil a v prípade neplnenia tohto uznesenia je tento orgán oprávnený zbaviť ich delegačného mandátu,

Článok 5.

Zánik členstva v ŠSK.

1. Členstvo v ŠSK zaniká:

a) vystúpením člena zo ŠSK

b) zrušením Členstva v ŠSK

c) vylúčením zo ŠSK

d) úmrtím člena ŠSK

e) zánikom ŠSK

2. členstvo v ŠSK môže byť zrušené v prípade závažného neplnenia si Členských povinnosti.

3. Vylúčiť Člena zo ŠSK je možno iba v prípade mimoriadne závažného porušenia záujmov, alebo dobrého mena ŠSK, alebo jeho demokratických princípov.

Článok 6.

Disciplinárne konanie,

1. Za porušenie stanov ŠSK, neplnenie členských povinnosti za hrubú nedisciplinovanosť, znevažovanie mena ŠSK, za nedodržiavanie bezpečnostných predpisov pri zaobchádzaní so zbraňou a strelivom a pod, môže byť členovi ŠSK uložené niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:

a) napomenutie,

b) zastavenie činnosti na určitú dobu,

c) odvolanie z funkcie v ŠSK,

d) vylúčenie zo ŠSK

gunl