Hlava IV.

Právne postavenie a majetok ŠSK.

Článok 7.

1. Športovo strelecký klub je právnickou osobou.

Článok 8.

1. Majetok ŠSK tvoria hmotné a finančné prostriedky získané z:

a) delimitácie majetku bývalého Zväzarmu,

b) členských a klubových príspevkov,

c) podnikateľskej činnosti,

d) dotácii, darov, reklám a iných zdrojov.

2. Majetok ŠSK, ktorý má vo vlastníctve alebo ho získa počas svojej činnosti, zostáva jeho vlastníctvom.

3. Spôsob hospodárenia s majetkom a jeho ochrana sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a rozhodnutiami ŠSK.

4. Pri zrušení alebo záruku o jeho majetku rozhodne členská schôdza ŠSK.

 

Hlava V.

Spoločné ustanovenia.

Článok 9.

1. Ak v období medzi voľbami členov rady ŠSK vznikne potreba ich doplnenia, novými členmi, ich voľbu možno nahradiť kooptáciou do výšky 1/3 rady ŠSK.

2. Rada ŠSK má právo rozhodnúť o funkčnom zadelení členov rady mimo predsedu a podpredsedu.

 

 

Hlava VI.

Záverečné ustanovenie.

Článok 10.

1. Športovo strelecký klub zanikne ak sa na tom uznesie jeho Členská schôdza 2/3 väčšinou všetkých členov klubu s hlasom rozhodujúcim.

2. V prípade zániku ŠSK o naložení s jeho majetkom rozhodne členská schôdza.

3. Tieto stanovy nadobudli účinnosť ich schválením na členskej schôdzi klubu dňa 24.5.1997 v Šali.

gunl